ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Designing Our Future : Commitment Confirmed” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรียและยกระดับความร่วมมือตามพันธสัญญาทางด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ

 

มสด. จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ In-house Training บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) รุ่นที่1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มสด. ต้อนรับ โรงเรียนอนันตา ซึ่งมาเยี่ยมชนห้อง Mock-up Room