การรับหนังสือของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายวิชาดังต่อไปนี้ (ในไฟล์ภาพ) ให้ส่งตัวแทน 1 – 2 คน รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดได้ที่ ห้อง 11101 ชั้น 1 อาคาร 11

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 17.00 น.

คลิก

รายการหนังสือสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย (ช่วงที่ 2 : 17-23 มกราคม 2563)