ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง รับรางวัลยกย่อง และเชิดชูเกียรติครูฯ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านสารสกัดและเอนไซม์