ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับรางวัลผู้นำการศึกษาแห่งปี (Thailand Education Leadership Award 2020)
อาจารย์ประจำ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563