รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563
ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับรางวัลผู้นำการศึกษาแห่งปี (Thailand Education Leadership Award 2020)