.แผนผังโครงการตรวจสุขภาพ
รายการตรวจสุขภาพประประจำปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

1.สำนักงานมหาวิทยาลัย
2.คณะครุศาสตร์
3.คณะพยาบาลศาสตร์
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.คณะวิทยาการจัดการ
6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
8.ครงการพิเศษ
9.งานพัฒนาระบบบริหาร (ประกันคุณภาพ)
10.บัณฑิตวิทยาลัย
11.โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
12.โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
13.โรงเรียนการเรือน
14.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
15.สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
16.สถาบันวิจัยและพัฒนา
17.สำนักงานตรวจสอบภายใน
18.สำนักงานบริหารกลยุทธ์
19.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21.โครงการอาหารกลางวัน
22.โรงแรมสวนดุสิต เพลส
23.วิทยาเขตสุพรรณบุรี
24.ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นพิษณุโลก
25.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
26.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
27.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
28.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
29.ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
30.ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
31.ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
32.สวนดุสิตโพล
33.สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
34.สำนักงานอำนวยการสำนักกิจการพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร : หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชากา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานวันละอออุทิศ 2019 ลูกทุ่งแบทเทิล