แบบตอบรับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร: หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCKg-SCvq0MDxNNTuEavrrGMVmdDaBGnJNynnko9Y4FZVaDw/viewform

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
งานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.