ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)