ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019 nCov)

มสด. จัดการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ง่ายขึ้น ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk