ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019 nCov)