ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019 nCov)