ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2563 เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นแบบสมัครด้วยตนเอง และผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย (เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ)  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4  ไม่เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)    
แบบสมัคร-เสนอชื่อ (คลิก) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารพยาบาล JOURNALS FOR ๒๐๒๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC and AJCC 2020)