📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
จาก กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการ และ สายสนับสนุน เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ครั้งที่ 2)
หัวข้อ 📍📍”จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน” กรณีศึกษา : นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย📍📍

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรภูมิ และ ดร.จรินทร วิทยะไชย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
วันที่จัดอบรม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งการอบรมได้ที่ : http://sduthelink.dusit.ac.th (เลือกเมนู E-Training)
ระยะเวลารับสมัคร : 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 244 5348 (ติดต่อ คุณกัญญาพิศ) ในวันและเวลาทำการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารพยาบาล JOURNALS FOR ๒๐๒๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง