นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ม.สวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ป้องกันเชื้อโรค
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ