ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(17)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขับเคลื่อนความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอธิการบดี การดำเนินงานตามมาตรการและปารเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน และการดำเนินงานจามมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การดำเนินกิจกรรม “Write to Breathe” ร่วมกับบริษัท ชาร์ปไทย จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(2)/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2563