ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารพยาบาล JOURNALS FOR ๒๐๒๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ครั้งที่ 2) หัวข้อจิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน" กรณีศึกษา : นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563