ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ครั้งที่ 2) หัวข้อจิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน" กรณีศึกษา : นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย