ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้งอาคารรักตะกนิษฐห้องประชุมชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารหอประชุมชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง