สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในศาสนสถานของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความสามารถในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากการที่มุ่งมั่นจะสร้างองค์ความรู้ และศาสตร์ในวิชาชีพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติแล้ว การสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งการส่งเสริมเจตคติที่ดีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดแก่นักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในศาสนสถานในชุมชน ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  

  

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563
สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(2)/2563