ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำราญการ กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

  

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7(85)/2563
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ฯ” กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563