ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “เพื่อลูกรัก” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ผศ.กานดา โต๊ะถม นำบุคลากรและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออทิศ ไปศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนพญาไท เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออทิศได้รับทราบข้อมูล ของแต่ละโรงเรียนเพื่อนำมาวางแผนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุตรหลานในชั้นเรียนต่อไป

  

คณะวิทยาการจัดการ มสด. ประชุมร่วมบริษัทเอกชนเปิดตลาดขายสินค้าใน สปป.ลาว
กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7(85)/2563