มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th  Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) และ The 1st Asia Joint Conference on Computing : AJCC 2020 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป   ซึ่งในปีนี้การประชุมวิชาการ AUCC2020 มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอปากเปล่า จำนวน 321 บทความ และการประชุมวิชาการ AJCC2020 จำนวน 21 บทความ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “AI เพื่อการพัฒนาประเทศไทย” นอกจากนี้  ไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ การรับฟังบรรยายพิเศษจาก Mr. Roy  Morien  อาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในหัวข้อ “Saving University in Turbulent Times: Applying Leaging Logistics and Supply Chain Practices to Streamline Student Progress and Build the Brand”  ซึ่งการจัดประชุมวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ค้นพบเผยแพร่ออกไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563