ล้างมือให้สะอาด ปราศจากโรค ด้วย ลาละมุน แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เจล ฟอร์ คิดส์ สั่งซื้อและสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0 22445370-5 และ 0 22445559
รายงานสถานการณ์ PM2.5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านสมาร์ทโฟน