ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ม.สวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ป้องกันเชื้อโรค