นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.สวนดุสิต สร้างชื่อ....อีกครั้ง บนสังเวียนการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ