ตารางอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563“ในหัวข้อภาษาจีนเชิงสถานการณ์”

มาตรการและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม