กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563ครบ 5 ปี กพ.จ่ายมีค63

สาขาวิชาการท่องเที่ยว​ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ​ มสด.​ ​จัดโครงการทัวร์จำลองของนักศึกษาท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพ-กาญจนบุรี-สังขละบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร