อาจารย์ ม.สวนดุสิต ได้รับสถานะ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy สหราชอาณาจักร
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. รับรางวัล โครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker