สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้

Theme 1 : Learning with Professionals ระดับปฐมวัย  เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

กิจกรรม Yoga for kids โดยอาจารย์ฐาริตา พูลพ่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมนี้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เสริมสร้างสมาธิ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย และการฝึกกลั้นหายใจอย่างถูกต้อง

กิจกรรม Life Skill โดยครูชำนาญการระดับปฐมวัย เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมในเรื่อง การปลอกกล้วยการรดน้ำต้นไม้การจัดดอกไม้ถวายพระ การพับผ้า การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

กิจกรรม Body Movement โดยผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้พัฒนาร่างกายในทุกส่วน ช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกาย และฝึกการควบคุมลมหายใจ

Theme 1 : Earn and Learn : Learning with Professionals ระดับประถมศึกษา

   กิจกรรมช่วงเช้าเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองประชาสัมพันธ์ สวนดุสิตโพล โรงแรมสวนดุสิต เพลส ฯลฯ

  ช่วงบ่ายเด็กๆ ได้เรียนรู้

กิจกรรม Content Creator โดย ดร.เอื้ออารี จันทร พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กๆใช้ความคิกสร้างสรรค์การนำเสนอข้อมูลด้วยไอแพด

คณะครุศาสตร์ มสด. จัดโครงการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ คิด & ทำอย่างไร ? ให้ทันอธิการบดี”