มาตรการและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ไวรัสโคโรนา เปลี่ยนชื่อเป็น COVID-19