ยกระดับความปลอดภัย โควิด-19
มาตรการและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ