ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำกฎหมายรับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเช่น กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักกิจการพิเศษ หน่วยงานอิสระ กองกฎหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายรองรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (วันที่ 13 มี.ค. 63)
คณะครุศาสตร์ มสด. จัดโครงการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู