สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals (วันที่ 11-12 มี.ค. 63) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเด็กได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ร้านมินิมาร์ท ซึ่งเด็กได้เรียนรู้การจัดสินค้าขึ้นชั้นวางขาย และกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเด็กได้เรียนรู้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

นอกจากนั้น ยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น กิจกรรม Game-based learning ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ และคณะ ได้นำสื่อเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้น มาให้เด็ก ๆ ได้เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ กิจกรรม Fantastic bubble ซึ่งเด็กได้ทดลองประดิษฐ์ของเล่นที่ทำให้เกิดฟองเอง กิจกรรม Color painting ซึ่งเด็กได้ฝึกการสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิคใหม่อย่างสนุกสนาน กิจกรรม DIY 5-star hotel towel art ซึ่งเด็กได้เรียนรู้และฝึกพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย