โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา Earn and Learn: Learning with Professionals วันที่ 16 มี.ค. 63 เด็กได้เรียนรู้ผ่าน เช่น
   กิจกรรม Young reporter โดยอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสาร ในกิจกรรมเด็กจะได้ฝึกฝนความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ด้วย “เกม” ที่หลากหลาย และส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ด้วย “สถานการณ์จริง” อีกทั้งผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายและกล้าที่จะเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
   กิจกรรม Coding for kids โดยคุณสุพัฒตรา พวงดอกไม้และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านเว็บไซต์ code.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการเขียน Coding
   นอกจากนี้เด็กยังจะต้องฝึกฝนทักษะการใช้สมาธิ การสังเกต การจัดลำดับขั้นตอนก่อน-หลัง เป็นต้น ในกิจกรรมจะมีครูคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับเด็กประถมศึกษานอกจากจะได้เรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการฝึกทักษะและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต