รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3(7)/2563 โดยมีวาระเรื่องการขอปิดหลักสูตร(แบบมีเงื่อนไข) จำนวน 15 หลักสูตร เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร เรื่องหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มีนาคม 2563

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 วันที่ 16 มี.ค. 63