มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตพบผู้นำนักศึกษา ”  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย มอบนโยบายเกี่ยวกับ กิจการนักศึกษา (Student Affairs) ว่า กิจการนักศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษา เมื่อปรัชญาการศึกษาเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ความคิด หลักการ และการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาก็เปลี่ยนไปด้วย  ดังนั้น “ ความรู้สำคัญที่สุด (Knowledge Education) และ นักศึกษาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าหยุดพัฒนา (life-long learning) ” พร้อมกันนี้ ดร.จักรพรรดิ วะทา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า นักศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย  การมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกันครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่ดี  ฝากให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดยังเพื่อนๆ นักศึกษา เพราะกิจการนักศึกษา หรือแม้แต่กิจการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะสำเร็จไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคน พร้อมย้ำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญวิธีการเรียนแบบใหม่ (Active Learning)  ดังนั้น  การที่ผู้นำนักศึกษามีโอกาสมาร่วมกิจกรรม  จึงจำเป็นต้องสะท้อนความคิด ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการจากมหาวิทยาลัยให้ได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้

   ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวต่อถึง งานด้านสภามหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จใน การศึกษาเล่าเรียน เป็นบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรมสูง เป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศ ในศตวรรษที่ 21 โดยระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงควรได้รับ การบริการ การช่วยเหลือ และการดูแลเอาใจใส่ ในด้านการศึกษาเล่าเรียนและด้านอื่นๆ  เสมือนหนึ่ง เป็นลูกหลานของมหาวิทยาลัย ซึ่งการพบปะสื่อสารระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับนักศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย  จึงริเริ่มให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอความคิดในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยรวมประเด็นในการเสนอดังนี้

  1. เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน
  2. สิ่งต่าง ๆ ที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย
  3. สิ่งที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยบริการหรือช่วยเหลือเพิ่มเติม

ดังนั้น คณะแรกที่จะเข้าร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย คือ ตัวแทนองค์การและสภานักศึกษา ตามด้วยตัวแทนของผู้นำสโมสรนักศึกษาจากคณะต่างๆครั้งละคณะ  ตัวแทนของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานอิสระ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนตอบข้อซักถามจากผู้นำนักศึกษาด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 17 มีนาคม 2563

คณะครุศาสตร์ มสด. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้