ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.สวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563