สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้

Theme 1 : Learning with Professionals ระดับปฐมวัย  เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

กิจกรรม ออมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีใน วันหน้า โดยคุณอธิโชค  จันทร์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เด็กๆจะได้รู้จักเก็บเงิน สอนให้รู้จักการประหยัดเงิน และเห็นคุณค่าของเงิน

กิจกรรม Toy from trash โดยครูชำนาญการ ระดับปฐมวัย กิจกรรมนี้เด็กได้เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบแล้วทำให้ของเล่นเคลื่อนที่ได้

กิจกรรม My robot โดยครูชำนาญการ ระดับปฐมวัย เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการคิดสร้างสรรค์

Theme 1 : Earn and Learn : Learning with Professionals ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมช่วงเช้าเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองประชาสัมพันธ์ สวนดุสิตโพล โรงแรมสวนดุสิต เพลส ฯลฯ และช่วงบ่ายเด็กๆ ได้เรียนรู้

กิจกรรม  Lifestyle Kite โดย อาจารย์ชลิตา เหลี่ยมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำว่าวด้วยตนเอง โดยได้รับการแนะนำอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำว่าวอย่างละเอียดจากวิทยากร

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 วันที่ 16 มี.ค. 63
ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และบุคลากรกองบริการนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต