สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้

Theme 1 : Learning with Professionals ระดับปฐมวัย  เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

กิจกรรม ออมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีใน วันหน้า โดยคุณอธิโชค  จันทร์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เด็กๆจะได้รู้จักเก็บเงิน สอนให้รู้จักการประหยัดเงิน และเห็นคุณค่าของเงิน

กิจกรรม Toy from trash โดยครูชำนาญการ ระดับปฐมวัย กิจกรรมนี้เด็กได้เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบแล้วทำให้ของเล่นเคลื่อนที่ได้

กิจกรรม My robot โดยครูชำนาญการ ระดับปฐมวัย เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการคิดสร้างสรรค์

Theme 1 : Earn and Learn : Learning with Professionals ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมช่วงเช้าเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองประชาสัมพันธ์ สวนดุสิตโพล โรงแรมสวนดุสิต เพลส ฯลฯ และช่วงบ่ายเด็กๆ ได้เรียนรู้

กิจกรรม  Lifestyle Kite โดย อาจารย์ชลิตา เหลี่ยมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำว่าวด้วยตนเอง โดยได้รับการแนะนำอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำว่าวอย่างละเอียดจากวิทยากร