มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพบผู้นำนักศึกษา”  โดยได้รับเกียรติจาก นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติทุกคน ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ว่า “ใครอยากทำงาน ต้องได้ทำ ใครอยากมีฝีมือ จะฝึกทักษะฝีมือให้”  โดยมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือแรงงานในทุกด้าน เช่น กรมการจัดหางาน มีโครงการนัดพบแรงงาน โดยมีตำแหน่งงานว่างที่สามารถเข้าไปค้นหาได้ในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ smart job center (ระบบการจัดหางานสำหรับผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง)

ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งงานในระบบ งานนอกระบบ และงาน Past time นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็จะดูแลกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิแรงงาน อีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเสมือนวิทยาลัยฝึกอาชีพ รวมถึงสำนักงานประกันสังคม  จะทำหน้าที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งในด้านความถนัดทางวิชาชีพ

การสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดใหม่ พร้อมทั้งประสานงานไปยังผู้ประกอบการเกี่ยวกับอัตราการรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับการคุ้มครอง ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต  วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต