สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดโครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดการอบรม โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ โครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ ทำการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ ทำการสอนโดย ดร.วรภิญญา กิ่งมิ่งแฮ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และรับมอบชุดฆ่าเชื้อโรค