ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนกานสอน online เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลาการสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ WBSC
สถาบันขงจื่อฯ มสด. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์