คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะประจำเดือนมีนาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. 

  

มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ WBSC