นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มีนาคม 2563

ม.สวนดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะประจำเดือนมีนาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์