ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย อ.ศิริกร  โรจน์ศักดิ์ อ.เสาวธาร สมานิตย์ อ.ทรัพย์สิริ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา อ.วสันต์ นิลมัย อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ และ อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 (English Conversation Level 1) ณ บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด วันที่ 20 มีนาคม 2563 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills Thailand 2020)
ม.สวนดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561