ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร