ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มสด. ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลลำปาง
กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563