ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องตัดกระดาษ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายสำหรับ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๓