ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องตัดกระดาษ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓
ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ เครื่อง