ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓