ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓