ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียน รู้ด้านภาษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๓